KontaktStrona główna
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o SWWAIDS.
Podaj e-mail:

       
Kwota:
PLN
Statut Stowa - cz.2

§22

1.    Kadencja wszystkich władz 5 towarzyszenia trwa 3 lata. a ich wybór odbywa się w glosowaniu tajnym.

2.  W przypadku ustąpienia z władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

3. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia nic może łączyć tej funkcji z funkcją członka Zarządu innej ogólnokrajowej organizacji pozarządowej zajmującej się problematyką HIV/AIDS. Zobowiązany jest do zrzeczenia się dotychczasowej funkcji w innej organizacji w ciągu trzech miesięcy od dnia wyboru do składu Zarządu Stowarzyszenia.

§23

1.Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

2.Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych za uchwalą lub przeciw uchwale.

§24

I. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z członków.

2. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Wiceprzewodniczącego. Sekretarza i Skarbnika, którzy wraz z Przewodniczącym Stowarzyszenia tworzą Prezydium Zarządu Głównego.

3. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:

1/ zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,

2/ kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie miedzy posiedzeniami Zarządu Głównego, w tym bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

4. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

§25

Zarząd Główny zwołuje, w razie potrzeby, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/5 liczby członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 3miesięcy od chwili otrzymania wniosku w sposób określony w § 21.

§26

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

2/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

3/ kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

4/ prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5/ naliczanie i odprowadzanie podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6/ uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,

7/ podejmowanie uchwal o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z organizacji krajowych i międzynarodowych,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

9/ ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej,

10/ powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określenie zasięgu ich działania oraz siedziby,

11/ koordynowanie działalności jednostek terenowych wspólnie z Zarządami Oddziałów.

12/ zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów w razie sprzeczności ich działania z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.

13/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów,

14/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

15/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

16/ wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych  władz Stowarzyszenia.

 2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który

 pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

§27

1.    Zarząd Główny może powoływać zespoły problemowe.

2.     Zarząd Główny określa uchwałą regulamin działania zespołów problemowych.

§28

1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezydium Zarządu Głównego.

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący lub,

w razie jego nieobecność, Wiceprzewodniczący.

§29

1.    Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

2.    Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grena Przewodniczącego.

3.    Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrola działalności Zarządu Głównego pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2/ nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

3/ przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag, wniosków i zleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowe: i finansowej Stowarzyszenia.

4/ przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz przekładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

3.  Główna Komisja Rewizyjna zobligowana jest do kontroli, przynajmniej raz w roku,z działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.

§30

Uprawnieni do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia są: Przewodniczący samodzielnie lub Wiceprzewodniczący oraz Skarbnik.

 

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze.

§31

1.    Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje Oddziały wg zasad określonych w § 2 ust.2 i § 19 ust.2 statutu.

2.    Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego

w przypadku:

1/ zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenie stanu liczebnego poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

2/ złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

3/ działalności sprzecznej z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwał statutowych władz nadrzędnych.

§32

 Władzami Oddziału są władze określone w § 19 ust.3. Postanowienia § 22 i §23 stosuje się

odpowiednio .

§33

1.    Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1/ ustalanie głównych kierunków działalności Oddziałów,

2/ odwołanie i wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań  władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium

Zarządowi Oddziału.

2.    Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje sie odpowiednio przepisy §§ 21 i §22.

§ 34

1.    Zarząd Oddziału składa się z 9 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego. Sekretarza oraz Skarbnika

2.    Uprawnieni do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu oddziału Stowarzyszenia w ramach uchwał Zarządu są Przewodniczący - samodzielnie lub Wiceprzewodniczący oraz Skarbnik.

3.    Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału ,

2/ reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

3/ kierowanie bieżąca działalnością Oddziału,

4/ prowadzenie rachunkowości Oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5/ naliczanie i odprowadzanie podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6/ uchwalanie planów działalności i budzeni Oddziału,

7/ decydowanie o przekazaniu własnych środków pieniężnych na cele Stowarzyszenia zgodnie z § 9 i §10

8/ składanie Zarządowi Głównemu corocznego sprawozdania z wyników finansowych Oddziału.

9/ uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

10/ zwoływanie  Walnego Zebrania Członków Oddziału,

11/składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,

4.    Działalnością Oddziału miedzy posiedzeniami Zarządu Oddziału kieruje Prezydium Zarządu w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik.

5.     Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału.

6.     Do Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 26 i §28 statutu.

§35

1.    Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności

 Zarządu Oddziału.

2.    Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób.

3.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1/ kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem prawidłowości

 i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami władz nadrzędnych,

 2/ współpraca z Główna Komisją Rewizyjną,

 3/ przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących

 działalności statutowej i finansowej,

 4/ zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwal Zarządu

 oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

 5/ przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań

 z działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

4.    Do Komisji Rewizyjne; stosuje się odpowiednio postanowienia § 29 ust 1 ii statutu.

Rozdział_ VI

Majątek i fundusze

§36

1.    Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, powinny być przechowywane

    wyłącznie na koncie Stowarzyszenia (Oddziału). Wpłaty gotówkowe powinny być, przy

    uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na 10 konto.

2.    Roczne składki członkowskie powinny być wpłacane do dnia 30 czerwca każdego roku

Członkowie przyjęci do Stowarzyszenia po 30 czerwca opłacają w terminie do 31 grudnia połowę składki za rok przyjęcia

3.    Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

4.      Majątek k Oddziałów stanowią środki uzyskane samodzielnie przez Oddziały ze źródeł i określonych w §5 oraz wpływy ze składek członkowskich członków przynależnych terytorialnie do danego Oddziału

stowarzyszenie.badz.z.nami
7542351
Całodobowy Telefon Zaufania
(22) 692 82 26

Skutki uboczne leków ARV?

Tak
Nie
Gosci online: 1
Wizyty: 1024482