KontaktStrona główna
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o SWWAIDS.
Podaj e-mail:

       
Kwota:
PLN
Statut Stowa

 

STOWARZYSZEŃ WOLONTARIUSZY WOBEC AIDS

"BADŻ  Z NAMI”

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z nami", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§2

1.Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały obejmujące swym zasięgiem jedno lub klika województw. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

§3

Siedzibą władz naczelnych jest m.st. Warszawa.

§4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony musi być na cele statutowe i nie może być podzielony miedzy członków Stowarzyszenia.

§5

Na prowadzenie działalność: Stowarzyszenie uzyskuje środki ze składek członkowskich, z dobrowolnych wpłat członków, ofiarności publicznej, spadków, zapisów, darowizn, dochodów z majątku własnego oraz dotacji celowych uregulowanych odrębnymi przepisami.

§6

Stowarzyszenie ma prawo zrzeszać cudzoziemców, zamieszkałych zarówno poza granicami jak i terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§7

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych o zbliżonym profilu działalności.

§8

Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu, w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cele i środki Stowarzyszenia

§9

Celami Stowarzyszenia są:

1.    Niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej, społecznej i materialnej osobom z HIV/AIDS i ich bliskim

2.    Podejmowanie działań zmierzających do akceptacji i samoakceptacji chorych z AIDS, żyjących z HIV i ich bliskich.

3.    Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia epidemią HIV.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

1.    Otaczanie opieką chorych z AIDS przebywających w szpitalach oraz domach.

2.     Dotarcie do osób z HIV /AIDS i ich bliskich oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych, materialnych i innych.

3.    Objęcie opieką osób przed testem i po teście.

4.     Rozpoznanie i określenie całości potrzeb osób z HIV/AIDS.

5.    Tworzenie stałych, stacjonarnych ośrodków wsparcia i informacji dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.

6.    Tworzenie domów dla osób niezdolnych do pracy lub niezdolnych do samodzielnego utrzymania się.

7.    Prowadzenie stałej współpracy z domami dla chorych z HIV/AIDS.

8.    Organizowanie grup terapeutycznych stosownie do potrzeb.

9.    Działanie w kierunku akceptacji osób z HIV/AIDS przez rodzinę i bliskich oraz najbliższe otoczenie.

10.   Działalność informacyjna W celu uświadamiania określonych grup społecznych.

11.   Prowadzenie telefonu zaufania dla osób z HTV/AIDS i ich bliskich.

12.   Szkolenia wolontariuszy przez specjalistów różnych dziedzin wiedzy

13.   Prowadzenie szkoleń w zakresie tematyki HIV/AIDS.           

14.   Prowadzenie stałego serwisu informacyjnego.

15.   Inspirowanie, przygotowywanie, rozpowszechnianie publikacji drukowanych, audiowizualnych odnośnie tematyki HIV/AIDS.

16.   Organizowanie punktów informacyjnych, konsultacyjnych w oddziałach szpitalnych, w przychodniach, miejscach wykonywania testów.

17.   Rozwijanie i umacnianie kontaktów z innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.

18.   Organizowanie publicznych kampanii informacyjnych o profilaktycznych, zbieranie funduszy przeznaczonych na prace Stowarzyszenia.

19.   Prowadzenie stałej placówki do działań statutowych Stowarzyszenia.

20.   Tworzenie oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

 

Rozdziale III

Członkowie - ich prawa i obowiązki

 

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.    zwyczajnych,

2.    wspierających,

3.    honorowych.

§12

1.    Członkiem zwyczajnym może być każdy, z zachowaniem postanowień art.3 Prawa o Stowarzyszeniach, obywatel polski oraz obcego kraju, który pragnie pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia.

2.    Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.

3.    Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Zarządu Głównego.

§13

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje stałe wsparcie materialne.

2.    Członek wspierający - osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§14

1.    Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba czynnie uzależniona od środków zmieniających świadomość.

§15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1/czynnego i biernego wyboru władz,

2/udziału w szkoleniach, odczytach, konferencjach, zebraniach i innych formach działalności Stowarzyszenia,

3/noszenia odznak Stowarzyszenia wydawanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§16

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1/ przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2/brania czynnego udziału W realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

3/przestrzegania zasad współżycia społecznego,

4/ regularnego opłacania rocznych składek członkowskich.

§17

1.    Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.

2.    Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

3.    Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§18

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa z chwilą:

1/dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,

2/wykluczenia uchwałą właściwego terytorialnie Zarządu z powodu:

§  nieprzestrzegania postanowień statutu (w tym - zalegania z zapłatą składki za okres dłuższy niż trzy miesiące), uchwałą władz i regulaminów oraz działania na niekorzyść Stowarzyszenia.

§  skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

Od Uchwały Zarządu Oddziału o wykluczeniu ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego. W przypadku, gdy uchwałę o wykluczeniu podjął Zarząd Główny, odwołanie przysługuje do Walnego Zjazdu Członków. Odwołanie należy złożyć w terminie jednego miesiąca od chwili otrzymania uchwały.

 

Rozdział IV             

     Władze Stowarzyszenia

 

§19

1.    Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zebranie Członków,

2/ Zarząd Główny,

3/ Główna Komisja Rewizyjna.

2.    Jednostkami Terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób będących członkami Stowarzyszenia. Zarząd Główny tworząc Oddział określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

3.    Władzami Oddziału są:

1/ Walne Zebranie Członków Oddziała,

2/Zarząd Oddziału.

3/ Komisja Rewizyjna Oddziału.

§20

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1/ ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2/ ocena działalności i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

3/ udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi  Głównemu.

4/ przyjmowanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej,

5/ odwołanie i wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

6/ uchwalanie 7min statutu Stowarzyszenia.

7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

8/uchylanie uchwał Zarządu Głównego sprzecznych z postanowieniami statutu,

9/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu tego majątku.

10/ podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny.

§21

1.    Walne Zebranie Członków odbywa się raz na trzy lata: zwoływane jest przez Zarząd Główny.

2. Zarząd Główny zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków listami poleconymi wysyłanymi co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania oraz przez wywieszenie w tym samym terminie zawiadomienia w siedzibie Stowarzyszenia.

3. Od wymogu zawiadomienia listem poleconym można odstąpić w przypadku złożenia podpisu przez członka Stowarzyszenia na egzemplarzu zawiadomienia w siedzibie Stowarzyszyszenia

 

stowarzyszenie.badz.z.nami
7542351
Całodobowy Telefon Zaufania
(22) 692 82 26

Skutki uboczne leków ARV?

Tak
Nie
Gosci online: 1
Wizyty: 1024486